ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

 1. Aanbod
  De op de Website of in Offerte getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.
 2. Datum
  De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.
 3. Diensten
  Door Stefanie de Boer Fotografie aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen portret- en gezinsfotografie, dieren fotografie (overige shoots), bruidsfotografie, zakelijke fotografie, en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.
 4. Fotoproducten
  Elk in het kader van de Overeenkomst overeenkomen werk, waaronder in elk geval wordt verstaan fotoalbums en fotoafdrukken.
 5. Klant
  De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon (Zakelijke Klant) die een Dienst van Stefanie de Boer Fotografie afneemt.
 6. Opdracht
  Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende het door Klant voor akkoord ingevulde en verstuurde Offerte.
 7. Overeenkomst
  De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant en alle verdere handelingen tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant betreffende de levering van diensten.
 8. Schriftelijk
  (Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Klant.
 9. Tarief
  Het bedrag dat door Stefanie de Boer Fotografie voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.
 10. Website
  De Internet website van Stefanie de Boer Fotografie, te weten <www.stefaniedeboerfotografie.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.
 11. Werk. Een foto of video, alsmede elke andere vastlegging van beeld, geluid en informatiedragers, geproduceerd door Stefanie de Boer Fotografie.

Artikel 2: Stefanie de Boer Fotografie
De eenmanszaak Stefanie de Boer Fotografie, gevestigd en kantoorhoudend te Aalsmeer, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80147607.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden maken samen met de Offerte de Overeenkomst tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant.
 2. De Algemene Voorwaarden worden electronisch ter hand gesteld
 3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.
 5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
 6. Stefanie de Boer Fotografie is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen na Schriftelijk akkoord van Klant. 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst; offerte, aanbod en aanvaarding

Aanbod

 1. Stefanie de Boer Fotografie doet een vrijblijvend Aanbod in de vorm van een offerte (Zakelijke Klant), e-mail met brochure (Consument) of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden, tegen welke voorwaarden. Dit Aanbod heeft een geldigheid van 5 (vijf) werkdagen na datum van verzending door Stefanie de Boer Fotografie.
 2. Stefanie de Boer Fotografie kan niet aan haar aanbod wordt gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Aanvaarding

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant Schriftelijk heeft aangegeven akkoord te gaan met het Aanbod. Stefanie de Boer Fotografie stuurt als reactie daarop een opdrachtbevestiging met daarin de Datum voor een fotoshoot per e-mail. De opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden tezamen vormen de Overeenkomst tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant.

Wijziging

 1. Indien tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de Dienst niet kan worden uitgeoefend op de vermelde datum informeert Stefanie de Boer Fotografie direct Schriftelijk de Klant. Klant kan in dat geval de Overeenkomst ontbinden. De reeds voldane betaling wordt binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als Klant heeft betaald.

Overige

 1. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Stefanie de Boer Fotografie vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst. 

Artikel 5: Opdracht 

Uitvoering

 1. Stefanie de Boer Fotografie zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van Stefanie de Boer Fotografie gelden en in de stijl die Stefanie de Boer Fotografie eigen is. Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de stijl zoals door Stefanie de Boer Fotografie toegepast wanneer Klant akkoord geeft op de Offerte.
 2. De stijl van Stefanie de Boer Fotografie is kenmerkend voor haar werk en kan nimmer onderwerp van een geschil tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant vormen. Tevens kan de stijl van Stefanie de Boer Fotografie geen reden tot ontbinding, opschorting dan wel andere niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant rechtvaardigen. Aanpassingen wat betreft belichting en contrast kunnen in overleg worden toegepast maar hiertoe is Stefanie de Boer Fotografie niet verplicht.
 3. Stefanie de Boer Fotografie is gerechtigd:
 4. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;
 5. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Stefanie de Boer Fotografie is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk;
 6. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 7. Na afloop van fotoshoots worden foto’s ’s dubbel opgeslagen.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stefanie de Boer Fotografie is Klant niet gerechtigd om een door hun uitgekozen second shooter (of assistent) in te huren.

Locatie

 1. Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten:
  1. Bruidsfotografie: locatie van de bruiloft;
  2. Overige fotografie: locatie in overleg tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant.
  3. In geval van bruidsfotografie is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten.
  4. In geval van overige fotografie is Stefanie de Boer Fotografie gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen.
  5. Portretfotografie vind plaats op locatie in Aalsmeer.

Levering

 1. Stefanie de Boer Fotografie stelt het aantal en de te leveren selectie foto’s en/of video’s samen op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Deze selectie beslaat nimmer alle gemaakte of onbewerkte foto’s en/of video’s. Hierbij geldt:
  1. Foto’s worden in kleur en/of zwart-wit geleverd;
  2. Per levering kan het bestandsformaat verschillen, een en ander ter professionele beoordeling van Stefanie de Boer Fotografie.
  3. Levering van de beelden geschiedt normaliter binnen onderstaande termijnen via een online galerij.
  4. 2 weken na Datum bij overige fotoshoots;
  5. 4 weken na Datum bij bruiloften. Tevens ontvangt Klant in dit geval binnen 1 (een) week een sneak preview.
  6. Tussen de Datum en de levering van de beelden vindt geen inzage van de beelden plaats.
  7. De voor de uitvoering van Diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal Klant, Stefanie de Boer Fotografie in overleg een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen Diensten te leveren.
  8. Foto’s worden door Stefanie de Boer Fotografie bewerkt afgeleverd, waarbij geldt dat zij worden bewerkt op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén extreme nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken van storende elementen in de omgeving. De bewerking van de foto’s gebeurt in de stijl die eigen is voor Stefanie de Boer Fotografie en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken. Hierbij wordt globale beeldoptimalisatie toegepast.
  9. Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in RAW-beelden.
  10. Stefanie de Boer Fotografie tracht de geleverde foto’s gedurende twee jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een interne aangelegenheid waaraan door Klanten geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden bedongen.


Meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Klant en Stefanie de Boer Fotografie tijdig, in onderling overleg en Schriftelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Stefanie de Boer Fotografie op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden.


Verplichtingen Klant

 1. Klant spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Tevens verplicht Klant zich de omstandigheden voor Stefanie de Boer Fotografie zo gunstig mogelijk te maken, onder meer inhoudende dat Klant ruim van tevoren aanwezig en gereed is voor de shoot.
 2. Klant is niet bevoegd de door Stefanie de Boer Fotografie geleverde beelden zelf te bewerkenen aan te passen. Hierbij wordt verwezen naar artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in 8 van deze Algemene Voorwaarden. Stefanie de Boer Fotografie is eveneens gerechtigd om in dit geval haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan haar/zijn verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 6: Tarieven 

  1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Stefanie de Boer Fotografie op de Website en in het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen.
  2. Qua reiskosten zijn de prijzen als volgt opgebouwd:
  3. Inclusief reiskosten binnen een straal van 10 km rondom Aalsmer
  4. Shoots (waaronder zakelijke): prijzen zijn exclusief reiskosten van € 0,35 per kilometer;
  5. Indien de aard van de overeengekomen Opdracht zich leent voor nacalculatie zal hiertoe op de het Aanbod een inschatting van worden gemaakt. De daadwerkelijke factuur op basis van nacalculatie wordt een dag na de shoot aan Klant verzonden.
  6. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst.
  7. Stefanie de Boer Fotografie behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gelden niet voor bestaande Overeenkomsten.

Artikel 7: Facturering en Betaling 

 1. Klant zal voor de door Stefanie de Boer Fotografie geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Deze betaling vindt eventueel gedeeltelijk vooraf en uiterlijk op de dag van de shoot plaats. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuurworden verzonden. Klant vermeldt op het Inschrijfformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij. Afhankelijk van de aard van de Opdracht wordt het overeengekomen Tarief op de volgende wijze gefactureerd en voldaan.
 1. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Stefanie de Boer Fotografie, zonder enige korting, inhouding of verrekening onder vermelding van het factuurnummer. Foto’s worden niet eerder geleverd dan na volledige betaling van de factuur.
 2. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van Stefanie de Boer Fotografie aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 3. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Stefanie de Boer Fotografie is vereist. Eveneens is Stefanie de Boer Fotografie gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere Klant zonder schadeplichtig te zijn.
 4. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Klant een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door Stefanie de Boer Fotografie in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Klanten bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen partijen voor de Opdracht overeengekomen som. Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op Klant verhaald worden.
 5. In geval van Zakelijke Klanten geldt dat de door Klant aan Stefanie de Boer Fotografie verschuldigde vergoedingen nimmer kunnen worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op Stefanie de Boer Fotografie.
 6. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Stefanie de Boer Fotografie heeft plaatsgevonden.
 7. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Stefanie de Boer Fotografie openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 1. Stefanie de Boer Fotografie zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Stefanie de Boer Fotografie verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeft een inspanningsverplichting.
 2. Stefanie de Boer Fotografie is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Stefanie de Boer Fotografie.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stefanie de Boer Fotografie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stefanie de Boer Fotografie toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Stefanie de Boer Fotografie is niet aansprakelijk voor:
 1. schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt;
 2. voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Stefanie de Boer Fotografie geleverd zijn;
 3. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen;
 4. Schade ontstaan door niet naleving van de in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen.
 1. De aansprakelijkheid van Stefanie de Boer Fotografie gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door Stefanie de Boer Fotografie geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het Schriftelijk aanbieden van een nieuwe fotoshoot. De afweging tussen deze opties wordt gemaakt door Stefanie de Boer Fotografie op basis van omstandigheden van het betreffende geval. De mate waarin de tekortkoming Stefanie de Boer Fotografie zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding.
 2. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Stefanie de Boer Fotografie gemeld te worden.
 3. Iedere vordering jegens Stefanie de Boer Fotografie vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.
 5. Te allen tijde zullen Stefanie de Boer Fotografie en Klant in overleg tot een oplossing trachten te komen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien Stefanie de Boer Fotografie door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Stefanie de Boer Fotografie en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. In een dergelijk geval zijn Partijen gerechtigd de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten voor zolang de situatie van overmacht blijft aanhouden. Indien opschorting niet van een der Partijen gevergd kan worden, kunnen Partijen unaniem ervoor kiezen om de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Opdrachtnemers op betaling voor reeds door hen verrichte prestaties.
 2. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 2 (twee) maanden week zijn zowel Klant als Stefanie de Boer Fotografie gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Stefanie de Boer Fotografie op betaling voor reeds door Stefanie de Boer Fotografie verrichte prestaties.
 3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Stefanie de Boer Fotografie ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Stefanie de Boer Fotografie, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop Stefanie de Boer Fotografie en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie waarin de toeleveranciers waarvan Stefanie de Boer Fotografie afhankelijk is om de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Stefanie de Boer Fotografie voldoen.
 4. Onder overmacht wordt niet verstaan het annuleren van de bruiloft op grond van persoonlijke reden van het bruidspaar.
 5. In geval van weersomstandigheden als (zware) regen tijdens een shoot overleggen Stefanie de Boer Fotografie en Klant gezamenlijk over de (on)mogelijkheid van shooten op een buitenlocatie. Het oordeel van Stefanie de Boer Fotografie is hierbij leidend ter bescherming van haar apparatuur. Er ontstaat voor Klant geen recht op ontbinding als gevolg van een in dit lid genoemde situatie.
 6. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
 7. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Stefanie de Boer Fotografie.

Artikel 10: Reclamatie (klacht)

 1. Reclamaties over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Stefanie de Boer Fotografie.
 2. Reclamaties over geleverde foto’s en/of producten dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst ervan Schriftelijk te worden voorgelegd aan Stefanie de Boer Fotografie.
 3. Indien binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uitgegaan dat Stefanie de Boer Fotografie deugdelijk is nagekomen.
 4. Klant geeft Stefanie de Boer Fotografie in elk geval 5 (vijf) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.
 5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van Stefanie de Boer Fotografie niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden.
 6. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting van het door Klant aan Stefanie de Boer Fotografie totaal te betalen factuurbedrag.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom 

 • De door Stefanie de Boer Fotografie in het kader van de Overeenkomst geproduceerde werken zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door Klant.
 • Behoudens in het geval van portretfotografie berusten auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Stefanie de Boer Fotografie, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Stefanie de Boer Fotografie bij Stefanie de Boer Fotografie.
 • Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij Stefanie de Boer Fotografie en/of haar licentiegevers.
 • De in lid 2 en 3 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 • De fotograaf behoudt zich het recht voor de foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en expositiemateriaal. Tevens behoudt de fotograaf het recht voor afdrukken en gebruikslicenties van deze werken en foto’s aan derden te verkopen. Bovenstaande tenzij anders is overeengekomen met de klant.
 •  
 • Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Stefanie de Boer Fotografie is het niet toegestaan om enig door Stefanie de Boer Fotografie aan Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken. Elk gebruik van een Dienst of Fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Stefanie de Boer Fotografie.
 • Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Stefanie de Boer Fotografie geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
 • Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen in de Overeenkomst, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Stefanie de Boer Fotografie. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Stefanie de Boer Fotografie door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot het in rekening brengen van SOFAM-tarieven en betaling van een boete aan Stefanie de Boer Fotografiee van minimaal EUR 2.500,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Stefanie de Boer Fotografie.
 • Klant vrijwaart Stefanie de Boer Fotografie van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt Stefanie de Boer Fotografie tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Klant stelt Stefanie de Boer Fotografie onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden.

Artikel 12: Duur, ontbinding en annulering

Duur

 1. De Overeenkomst tussen Stefanie de Boer Fotografie en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht en wordt uitgevoerd op de Datum zoals overeengekomen tussen Partijen. De Overeenkomst eindigt zodra beide partijen hun verplichtingen uit de Overeenkomst zijn nagekomen.
 2. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel zich voordoet of Stefanie de Boer Fotografie van mening is door Klant gevraagde werkzaamheden naar hun oordeel de belangen en/of goede naam van haar ondernemingen kan schaden, kan Stefanie de Boer Fotografie haar dienstverlening weigeren. Stefanie de Boer Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een dergelijk situatie. Stefanie de Boer Fotografie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen.


Ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:
  1. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
  2. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag 
   hiertoe heeft/is ingediend;
  3. in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
  4. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door 
   overname);
  5. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
  6. een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
  7. Indien een situatie als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet.
  8. In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Stefanie de Boer Fotografie gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden dan wel een voorschot of andere vorm van zekerheid te verlangen. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Klant of in geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of er zich anderszins omstandigheden voordoen waardoor niet van Stefanie de Boer Fotografie gevergd kan worden de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten.
  9. Stefanie de Boer Fotografie blijft gerechtigd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

Annulering 

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) Schriftelijk annuleren, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Onder annuleren valt tevens verplaatsing van de Datum voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.


Artikel 13: Herroeping (Consument)

  1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan een Consument, niet de Zakelijke Klant, de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veertien) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Levering binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomst: Afstand van herroeping 
  2. Indien de Consument laat weten dat hij/zij de shoot binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst wil doen, geldt er geen herroepingsrecht. Consument moet dan in de akkoordverklaring (bevestiging per e-mail op offerte van Stefanie de Boer Fotografie) verklaren dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht.

Wijze van herroepen

  1. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@stefaniedeboerfotografie.nl waarin de Consument expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wil maken. Na ontvangst van de herroeping verstuurt Stefanie de Boer Fotografie aan Klant een ontvangstbewijs.
  2. Indien Stefanie de Boer Fotografie reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, welke werkzaamheden genoemd zijn in het Aanbod, is Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door Stefanie de Boer Fotografie is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst.

Uitzondering 

  1. Levering van eventuele Fotoproducten door Stefanie de Boer Fotografie kan niet herroepen worden.
  2. Zakelijke Klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht.